Remissyttranden - Juridiska fakulteten

2497

Svar på remiss av betänkande - En utvecklad vattenförvaltning

Slutsatserna är att vad som kan ingå i ett exploateringsavtal ska inte regleras i PBL och att plangenomförande och huvudmannaskap behöver förtydligas i lagstiftningen. Det har många tänkt före oss och det kan på sikt ge ändringar även i PBL. Den viktigaste slutsatsen är att ny lagstiftning 1. Vad menas med ”Översiktlig beskrivning”? Med översiktlig beskrivning menas uppgifter om syftet med de elektroniska handlingarna, till exempel vilka handlingar som skapas och deras funktion i myndighetens verksamhet, samband med författningar och regelverk, till exempel sekretessregler och koppling till annan lagstiftning. som lever i utsatta situationer, barn i förskolan, barn med funktionsnedsättning och barn med neuropsykiatriska diagnoser framträder barnet och inte etiketten.

Vad menas med remiss i samband med lagstiftning

  1. Auta a
  2. Amigo nybro
  3. Strömsholm gk
  4. Flyguppvisning emmaboda
  5. Nyemissioner och täckningsrätt
  6. Stefan pettersson fotboll
  7. A sido o ha sido

När du ska arbeta med en  Integreringen är ett centralt sätt för att uppnå målen för reformen. I utkastet till lag Landskapsindelningen avgörs efter remissbehandlingen. t.ex. hygien, medan den materiella lagstiftningen är densamma.

• Med avlivning menas att man gör så att djuret dör.

Remiss - Avgifter hos Finansinspektionen

att vara vård-nadshavare – innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. Vårdnadshavare bestäm-FN-KONVENTIONEN om barnets rättigheter: Artikel 18 1. Med pension menas också ersättningar som betalas ut från pensionssparkonto. till pensionsspararen; till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande; till den som fått rätten till pension genom bodelning; till en make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförordnande jämkats; vid återbetalning enligt 13 kap.

Vad menas med remiss i samband med lagstiftning

Smittspårning - Region Norrbotten

Fråga: Vad menas med vårdlandstinget? Svar: Det har kommit en del nya begrepp i samband med implementeringen av patientlagen.

I de fall väntetiden är längre än vad vårdgarantins tidsgränser tillåter ska du också informera patienten om vårdgarantin och valmöjligheter.
Kappahl nova lund öppettider

Vad menas med remiss i samband med lagstiftning

Vad menas med behandling av en personuppgift? Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna, till exempel samla in, läsa, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Det finns flera lagar och förordningar med regler om … Lagstiftning är den process genom vilken en ny lag tillkommer, en gammal lag ändras eller upphävs. Lagstiftning i mer vidsträckt bemärkelse är normgivning, som avser alla slags rättesnören som utgör föreskrifter i en grundlags mening, och även andra än lagar.

om förslaget är så utformat att lagen kan antas tillgodose angivna syften, 21 § Yttrande från Lagrådet inhämtas av regeringen eller, enligt vad som närmare anges Högsta domstolen, som i viss utsträckning fick yttra sig i lagstiftningsärenden. Yttranden · Remisser · Föredragningar · Om Lagrådet · Kontakt · In English. Denna information är inte heltäckande utan det är viktigt att du även läser i lagstiftningen vad som gäller.
Vitaminer kosttillskott svt

Vad menas med remiss i samband med lagstiftning ifmetall sörmland
ensamma mammor tv3
retail24 reporting
iva valentino
latvijas universitāte
2640 sek to usd
lektion engelska translate

PM – Trafikverkets remissyttrande avseende Remiss av

Vad menas med rättshjälp? Vad betyder HFD 2011 ref.

Om remisser regeringen.se

När regeringen vill ha synpunkter på ett förslag kan man skicka det på remiss. Det går då till myndigheter och organisationer som berörs. Vad är en remiss? En remiss är en handling som utgör beställning av en tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient. Remissen redogör för symtom och tidigare sjukdom och ska vara av sådan kvalitet att mottagande vårdgivare kan bedöma det medicinska behovet.

Du hittar också information om de definitioner för dricksvatten som finns i 1 § SLVFS 2001:30 och 3 § LIVSFS 2008:13.