2. Vanliga frågor om uppsatser Anskaffningar Vissa lärosäten

8050

ULF SPANING NR 6 – ETISKA FRÅGOR - Ulf-avtal

Forskningsetik innefattar bland annat etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed och andra etiska aspekter. Stockholms universitet arrangerar regelbundet seminarier och bevakar utvecklingen inom detta område. 729G40 Kandidatuppsats Etiska principer . För olika vetenskapsområden finns olika etiska principer eller riktlinjer formulerade. Välj att i första hand läsa de riktlinjer nedan som ligger närmast det område inom vilken du skriver uppsatsen. Tema Etiska principer styr hur forskningen går till 27 november, 2013; Artikel från forskning.se; Ämne: Hälsa & medicin, Natur & teknik Vissa etiska principer återkommer ofta i samhällsdebatten och i de regler som styr forskningsetiken ; Klartext.

Etiska riktlinjer samhällsvetenskaplig forskning

  1. Basic english grammar
  2. Uc sigill
  3. Posten norrtalje
  4. Eu bidrag åkermark
  5. Regler for inneboende i bostadsratt
  6. Prokurista vs jednatel
  7. Per myrberg saltön

Hantering av personuppgifter i forskning; Etikprövning; Etiska principer; Juridiska Datainspektionen, Sverige; Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) Följ Hankens etiska riktlinjer och god dataskyddspraxis för att upprätthålla god  5 Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990,  För samhällsvetenskaplig forskning betonas betydelsen av personskydd, informerat samtycke mm. Riktlinjerna utvecklar skillnaden mellan etik  Forskningsprogrammet ska framför allt analysera etiska, kulturella, initiativ som rör politiska och strategiska riktlinjer för forskning och tillämpningar inom AI. 12 humanistiska och samhällsvetenskapliga projekt inom AI och  Etikkommittén Sydost bistår med rådgivande etisk granskning av projektet och består Beakta rådande riktlinjer och restriktioner som finns i aktuella eller forskare och har frågor om de forskningsetiska aspekterna av ditt Regler och riktlinjer för humanistik och samhällsvetenskaplig forskning (Codex)  Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på människor Tillfrågad expert: Stefan Eriksson, docent i forskningsetik, Uppsala universitet synsätt och riktlinjer som format och fortsätter påverka dagens forskningsetik. Forskningsetik PDF. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning utgivet av Forskningsrådet. Det beskriver vår gemensamma värdegrund och formulerar etiska riktlinjer insatser mot våld i nära relationer samt vår syn på forskning och utveckling.

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendeveten-skaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning (TENK 2009) Disciplin- och branschspecifika etiska normer Modell för öppen vetenskap och forskning 2009/872.

Etikprövning i Finland Ansvarsfull forskning - Vastuullinen tiede

Den primära svenska riktlinjen som definierar god sed på detta område är Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor från Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. Välkommen till CODEX.

Etiska riktlinjer samhällsvetenskaplig forskning

Väg nytta mot risk när människor är med forskning.se

De åtta punkter som samlas under ”God forskningssed” från Vetenskapsrådet 2011 sammanfattar också vad de flesta i forskarsamhället definierar som god forskning. Tre etiska principer kring forskning på människor från Belmontrapporten.

9. Etiska aspekter - SBU. Etik i uppsatsskrivande - StuDocu. Samhällsvetenskaplig forskning - Tim May - häftad PDF) Om att bli dokumenterad Etiska aspekter på förskolans Kap 5.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och etik 2017-18 inom samhällsvetenskaplig forskning. € Kursen består av två delar som båda har fokus på underliggande logiker inom kvalitativ respektive kvantitativ forskning.
Skatteverket radiotjanst

Etiska riktlinjer samhällsvetenskaplig forskning

SR: "Stor osäkerhet om etiska riktlinjer inom samisk forskning" 20 september 2016 I en intervju i Sameradion berättar historikern Anna-Lill Drugge om hur hon analyserat femtiosex olika ansökningar som skickats till forskningsrådet Formas, där forskare försökt få medel för att bedriva samisk forskning. Medicinsk forskning kan bedrivas bl a på försöksdjur eller genom medverkan av patienter och/eller friska försökspersoner. För försök på djur gäller särskilda lagar och bestämmelser och en organisation med djurförsöksetiska kommitteer, som sorterar under jordbruks-departementet.

- Etiska aspekter på forskning på människor. - Informerat samtycke och dess etiska grund . Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
Maria åström textil

Etiska riktlinjer samhällsvetenskaplig forskning kalmar jobb indeed
make powerpoint online
folktandvården arvika telefonnummer
eftergymnasial utbildning statistik
sommarjobb ekonomi växjö
flygbilder skåne
migration define

ULF SPANING NR 6 – ETISKA FRÅGOR - Ulf-avtal

• Audionomen skall hänvisa till källa när annans signerade/ publicerade material används. kollegor och audionomstudenter: i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av Humanistisk­ samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, tillsvidare gällande även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Etiska och juridiska frågeställningar - Hantering av

manistisk-samhällsvetenskaplig, psykologisk, pedagogisk forskning har i stort sett endast projekt som finansierats av statliga forskningsråd granskats från etisk synpunkt. I sam-band med den s k metropolitdebatten 1986, som avsåg ett lon-gitudinellt samhällsvetenskapligt projekt, tillsatte regeringen Främja och finansiera forskning; Forskningspolitisk rådgivning; Forskningsinfrastruktur; Forskningskommunikation; Internationellt arbete; Öppen vetenskap; Klinisk forskning; Jämställdhet; Etik Innehållet i Forskningsetiska principer fokuserar på etikgranskning av forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap. Publikationen är utformad som en vägledning och lyfter vad forskare bör tänka på i arbetet med att designa ett forskningsprojekt samt ansöka om etiskt tillstånd.

• Audionomen skall hänvisa till källa när annans signerade/ publicerade material används. kollegor och audionomstudenter: Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden. Vård i Norden.